Reklamační podmínky

Identifikace závady

V případě, že by došlo u Vašich automatických dvířek k problému, je vhodné tuto závadu identifikovat a popř. odstranit. Pro základní identifikaci závady je možné použít návod (manuál není průvododce rychlým spuštěním!), viz kapitola "Řešení potíží".

V případě, že byste potřebovali pomoci s identifikací závady, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 730 564 519.

Pro urychlení procesu reklamace prosíme o přiložení popisu problému k zasílanému reklamovanému produktu.

pdf_file_icon Návod na použití

pdf_file_icon Reklamační formulář

 

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

součást obchodních podmínek

Tyto reklamační podmínky jsou reklamačním řádem společnosti Hexpeak s.r.o., se sídlem Solná cesta 378, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 077 28 204, společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109646 (dále jako "prodávající") a jsou součástí obchodních podmínek.

Článek I.

Obecné ustanovení

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu práva z vadného plnění § 1923 OZ.
 3. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
 4. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a OZ. Pokud je kupující právnickou osobou, pak záruční doba je v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 5. Ve smyslu § 2161 odst. 2 OZ je vada, která se objevila 6 měsíců od převzetí, počítána jako vada na výrobku při převzetí.
 6. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním: poškození lexanových dvířek, točení potenciometru, vlastní úpravy na řídící jednotce, rámu a lexanových dvířkách či napájení a dalších příslušenství, výměna baterií v bateriovém zdroji, instalace dvířek bez zabezpečení proti působení vody (deště, kropení trávníku apod..), poničení zvířaty.
 8. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 9. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 10. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář.. (Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou).
 11. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 12. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží, nebo má právo na výměnu zboží za nový.
 13. Pokud kupující koupil od prodávajícího výrobek za nižší cenu zohledňující vadu výrobku, pak nelze na tuto vadu, za kterou byla snížena cena výrobku, reklamaci uplatnit.
 14. Kupující se snaží vlastními dostupnými prostředky zabránit vniknutí vody do elektroniky výrobku a jeho součástí.

Článek II.

Reklamační postup

 1.  Kupující identifikuje závadu a popřípadě její příčinu
 2.  Kupující zašle reklamované zboží na reklamační adresu (viz článek IV. odst. 2) uvedou v reklamačním řádu spolu s přiloženým a vyplněným Reklamačním formulářem.
 3. Kupující může podat návrh na reklamaci jedním z následujících způsobů:
  • odstranění vad opravou
  • odstoupením od kupní smlouvy
  • dodáním nového zboží
 4. Prodávající má povinnost převzít zaslané zboží určené k reklamaci a tuto reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů stanovené dle OZ.

Článek III.

Vyřízení reklamace

 1. V případě, že je možné vyřídit reklamaci vícero způsobů, informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky a bude vyčkávat na vyjádření kupujícího. V případě, že kupující nebude reagovat na výzvu ohledně řešení reklamačního řízení (ve lhůtě stanovené zákonem), má prodávající právo vyřídit reklamaci bez jeho vyjádření.
 2. Prodávající zašle vyřízené reklamované zboží zpět na adresu kupujícího. Kupující je povinen si vyzvednout vyřízené reklamované zboží. V případě, že tak neučiní, prodávající má právo požadovat po kupujícím sankci 50,- (padesát korun českých) na uhrazení nákladů spojených s vyřizováním reklamace.

Článek IV.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 2. Kontaktní adresa pro vrácení nebo výměnu zboží: Hexpeak s.r.o., Kolaříkova 1364, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika. K zásilkám prosím připsat i tel. číslo (+420 730 564 519). V případě jakýchkoliv otázek jsme Vám k dispozi na e-mailu eshop@chytrykurnik.cz 

Ve Valašském Meziříčí, 1. 7. 2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz