Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky jsou vytvořeny dle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., dále jen OZ) a zákoně o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalších účinných předpisů.

Článek I.

Obecné ustanovení

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) a prodávajícím je Hexpeak s. r. o., se sídlem Solná cesta 378, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 077 28 204, společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109646.
 2. Dodavatelem produktů a služeb na e-shopu www.chytrykurnik.cz  (dále jen "internetový obchod") je společnost Hexpeak s.r.o. se sídlem Solná cesta 378, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen "prodávající").
 3. Kupujícím je každý návštevník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely § 419 zákona 89/2012 Sb.  se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 4. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 5. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkach e-shopu.
 6. Objednávka vzniká potvrzením objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.
 8. Kupní mlouva a obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

 

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za indiviuálně sjednaných podmínek.
 3. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých zboží v internetovém obchodě.
 4. Prezentace zboží na internetovém obchodě je informačního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 5. Kupující je na internetovém obchodě informován před uzavřením kupní smlouvy o nákladech spojených s dodáním zboží uvedeného v internetovém obchodě.
 6. Případné slevy nelze kombinovat.

 

Článek III.

Objednávka

 1. Náklady které vznikly kupujícímu v důsledku používání komunikčních prostředků (náklady spojené s poplatky za internetové připojení či telefonní hovor) s prodávajícím v důsledku uzavření kupní smlouvy si kupující hradí sám.
 2. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 3. Kupující potvzením objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží nebo služeb a objednávka se stává pro spotřebitele závaznou. Podmínkou platnosti objednávky je souhlas s těmito obchodními podmínkami internetového obchodu.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 5. Informace uvedené v objednávce jsou brány prodávajícím za správné a pravdivé.
 6. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 7. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
 8. V případě, že prodávající není schopen některý z požadavků kupujícího v kupní smlouvě, pošle prodávající kupujícímu pozměněnou nabídku. Tato nabídka se považuje za návrh nové kupní smlouvy, kterou může kupující prodávajícímu odsouhlasit.
 9. Pokud dojde ke zjevné technické chybě (například příliš nízká cena), není prodávající povinen kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu dodat. Prodávající informuje kupujícího o této chybě a dále mu podá nový návrh kupní smlouvy, kterou může kupující přijmout či odmítnout.
 10. Vytváření falešných či testovacích objednávek je zakázáno a prodávající si vyhrazuje právo poslat dotyčné fyzické či právnické osobě (dle OZ) pokutu spojenou s uhrazením administrativních a jiných výdajů souvisejích s vyřizováním dané kupní smlouvy a vzniklé škody prodávajícímu.

 

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  • platba na základě platební výzvy - předem, zboží bude dodáno po obdržení peněžních prostředků na náš účet
  • platba na dobírku - zboží bude dodáno před zaplacením.
  • při osobním odběru v sídle společnosti není možné platit, je nuné mít zaplaceno předem.
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do jednoho měsíce od uzavření kupní smlouvy.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu předem či jiný podobný typ platby. Zaplacení kupní ceny předem než bude zboží odesláno není platba zálohy.

 

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta v internetovém obchodě.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží nebo služeb a část z nich není na skladě, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Náklady na dopravu jsou spojené v závislosti na zvoleném typu doručení. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží poslat na danou adresu opakovaně, je kupující povinen uhradit poplatky s tímto spojené. Je-li způsob doručení smluven na základně individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko, odpovědnost a náklady s tím spojené.
 5. Faktura (daňový doklad) je zaslána výhradně elektronicky, ve formátu PDF, a to po přijetí platby za objednávku.
 6. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 7. Kupující je povinen si zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě naznalých závad to ihned oznámit dopravci a zásilku nepřebírat.
 8. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  • pošty
  • kurýrní společnosti
  • služby Zásilkovna

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Informace o výši poplatků za dopravu a poplatků za platební služby jsou uvedeny při procesu uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 3. Prodávající může zaslat zboží které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se ještě vztahuje vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.
 3. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl povinnost zboží převzít a neučinil tak.

 

Článek VIII.

Stornování kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy nebo do odeslání zásilky, o čem je kupující informován emailem, bez storno poplatku.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele, právo z vadného plnění

 1. Spotřebitel má na základě § 1820 OZ a následujících předpisů, a dále zákona 634/1992 Sb. zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§ 1829 a §1831 OZ). Doporučujeme kupujícím aby vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Zboží nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato)
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží nebo službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 1832 OZ jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel (viz § 1832 odst. 3 OZ).
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v §1837 OZ.
 7. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží (§ 1833 OZ).

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. samotné zboží při jeho převzetí.
 3. Prodávající je povinen
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa
 4. Poskytnuté osobní údaje kupujícím jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje kupujícího před jejím zpřístupněním neoprávněným osobám, které jsou zpracovány dle zákona č. 110/2019 Sb.
 6. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 7. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto informace blokujeme nebo likvidujeme co nejdříve to je možné. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na marketingové účely.
 8. Podrobnější informace o zpracovávání osobních údajů kupujícího lze nalézt v: Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

Článek XII.

Smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu (dle § 2048 OZ) ve výši 150,- (slovy stopadesát korun českých) v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou nekompenzuje nebo od které neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícímu nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. A.
 2. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu i ostatní náklady prodávajícího související s propadem kupní smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy se netýká práva na zaplacení smluvní pokuty viz. § 2005 odst. 2 OZ.

 

Článek XIII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 2. Pro mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z dané kupní smlouvy je možno využít Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webové stránky: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, tu je možné využít pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z dané kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webové stránky: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktní místio dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.
 4. Prodávajícího opravňuje živnostenské oprávnění k prodeji zboží a služeb. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 5. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení právního řádu České republiky. Pokud kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, pak obě strany souhlasí, že je smluvní vztah řízen právními ustanoveními České republiky. 
 6. Prodávající není vázán ke kupujícímu vázán kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 7. Kupující přebírá na sebe možnost změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 8. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2019.

  

V Brně, 1. ledna 2019

Vojtěch Kolomazník

jednatel společnosti

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz